Fourth Mug โ˜•๏ธ

Four mugs for coffee, now three, where has the missing one gone? No big, no mood, we do not even need it today. Everyday mysterious disappearance, though this one feels temporary, more a misplacement than a vanishing. La, la, la, love. Trust. Senses knew it well enough to conjure its absence. Memorable qualities of the mug: same shape and size as the others, only brown-rimmed, not grue-bleen moss, orthodontial ivory, or #b84040 baked orangery-crimson. I only drink from the blue-green one; this morning I have what I need, hot temporary.ย 
[Goodman, 1979; Puddle of Mud, 2002; Julavits, 2015]